Yhdistyksen säännöt

Fennian Toimihenkilöt ry:n säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Fennian Toimihenkilöt ry ja kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys on Vakuutusväen Liitto VvL ry:n, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet
FMF rf, jäsenyhdistys ja on velvollinen noudattamaan liiton sääntöjä ja päätöksiä.

Jäsenyhdistystä sanotaan näissä säännöissä yhdistykseksi ja Vakuutusväen Liitto VvL ry:tä liitoksi.

 

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on koota toimialueellaan työskentelevät toimihenkilöt yhteiseen järjestöön, lisätä heidän keskinäistä yhteenkuuluvuuttaan sekä toimia näiden sääntöjen ja liiton sääntöjen sekä liiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi koota opiskelijat yhteiseen järjestöön jo ennen heidän valmistumistaan ja sijoittumistaan alan työpaikkoihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • edistää ammatillista järjestäytymistä toimialueellaan,
 • toimii jäsentensä palkka- ja työsuhdeasioiden parantamiseksi,
 • toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työtä ja työympäristöä koskevissa asioissa,
 • kehittää jäsentensä yhteiskunta-, järjestö- ja ammattitietoa ja -taitoa,
 • tekee esityksiä liitolle sopimuksien parantamiseksi sekä tiedottaa liitolle työ- ym. olosuhteisiin liittyvistä kysymyksistä,
 • järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä harrastustoimintaa,
 • kantaa jäseniltään jäsenmaksua.

 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

 • voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, joiden käyttö palvelee yhdistyksen tarkoitusperää,
 • voi vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia, panna toimeen asianomaisella luvalla arpajaisia ja harjoittaa ravitsemusliikettä sekä kustannustoimintaa.

 

 

3 § Poliittinen sitoutuneisuus

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

4 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian palveluksessa olevat toimihenkilöt ja heihin verrattavat henkilöt. Henkilö voi kuulua jäsenenä vain yhteen liiton jäsenyhdistykseen. Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti liiton jäsenilmoituslomakkeella yhdistyksen johtokunnalta, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä.

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan lisäksi hyväksyä opiskelijoita.

 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitukset ja haluaa kannattaa niitä. Johtokunnan hyväksymällä kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistys on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa.

 

5 § Jäsenvelvoitteet

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on

 • suoritettava jäsenmaksunsa johtokunnan määräämällä tavalla ja aikana,
 • noudatettava yhdistyksen päätöksiä ja määräyksiä,
 • annettava tarvittaessa luottamusmiehelle palkka- tms. tietoja,
 • ilmoitettava jäsentietojen muutoksista
 • sekä lisäksi muutoin noudatettava, mitä näissä säännöissä on säädetty.


 


 

6 § Yhdistyksen jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun johtokunnan määräämänä aikana ja tavalla.

Varsinaisena jäsenenä oleva päätoiminen opiskelija ei maksa jäsenmaksua.

Johtokunta voi vapauttaa varsinaisen jäsenen määräajaksi jäsenmaksun suorittamisesta perhevapaiden, sairauden, vuorotteluvapaan, päätoimisen opiskelun, ase- tai siviilipalveluksen, lomautuksen sekä muun palkattoman työvapaan johdosta.

Kannattajajäsen suorittaa joko kertamaksun tai vuosittaisen jäsenmaksun vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

 

7 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä.

Varsinaisen jäsenen eroaminen tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.

Kannattajajäsenen eroaminen tulee voimaan vuoden kuluttua eroilmoituksesta.

Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, sekä jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa.

Johtokunnan päätökseen tyytymättömällä on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen esittämällä valituksen kirjallisesti johtokunnalle 14 vuorokauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Jos varsinainen jäsen siirtyy muun kuin 4 §:ssä mainitun työnantajan palvelukseen, hänen on erottava yhdistyksestä ja ilmoitettava tästä yhdistykselle. Hänet voidaan hyväksyä kannattajajäseneksi anomuksesta.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki yhdistyksen jäsenoikeudet.

 

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Jäsenet käyttävät päätäntävaltaansa varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa, joissa jokaisella varsinaisella jäsenellä paitsi kannattaja- ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan henkilövaalissa, ratkaistaan vaali arvalla.

Muiden äänestysten tasatuloksessa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään niin usein kuin johtokunta katsoo tarpeelliseksi ja aina silloin, kun vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää.

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, vuosikokous, joka pidetään vuosittain marras-joulukuussa ja kevätkokous, joka pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

2.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.   Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

4.   Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.

5.   Asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat.

6.   Esitetään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.

7.   Käsitellään johtokunnan laatima talousarvio seuraavalle toimintakaudelle sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta, puheenjohtajan, luottamusmiesten, johtokunnan jäsenten, edustajiston jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.

8.   Kuullaan edustajiston jäsenen selostus edustajiston toiminnasta.

9.   Käsitellään edustajiston syyskokouksessa esille tulevat asiat.

10. Valitaan seuraavaksi tai kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä.

11. Valitaan muut johtokunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi tai kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.

13. Käsitellään aloitteet.

14. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

 

 

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.   Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

4.   Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.

5.   Asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat.

6.   Kuullaan pääluottamusmiehen kertomus edelliseltä toimintakaudelta.

7.   Kuullaan edustajiston jäsenen selostus edustajiston toiminnasta.

8.   Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

9.   Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

10. Asetetaan yhdistyksen ehdokkaat ja varaehdokkaat niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on.

11. Käsitellään aloitteet.

12. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

 

Aloitteet on tehtävä yhdistyksen vuosikokoukseen syyskuun loppuun mennessä ja kevätkokoukseen tammikuun loppuun mennessä. Johtokunnan on liitettävä kokouksien asiapapereihin lausuntonsa aloitteista.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on annettava tiedoksi kirjeellisesti tai sähköpostitse jäsenen antamaan osoitteeseen vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä myös kokousasiapaperit. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan johtokunnan päättämällä tavalla. Äänestykset yhdistyksen kokouksissa suoritetaan avoimesti, paitsi henkilövaaleissa ja mikäli yksikään jäsenistä ei vaadi suljettua lippuäänestystä.

 


 

9 § Yhdistyksen johtokunta

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä sekä vähintään kolme ja enintään viisi varajäsentä. Johtokunta pyritään valitsemaan niin, että yhdistyksen kaikki jäsenryhmät tulevat tasapuolisesti huomioiduksi.

 

Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on paikalla. Luottamusmiehillä ja yhdistyksen jäsenenä olevilla työsuojeluvaltuutetuilla on oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin, joissa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Johtokunta voi pitää kokouksensa myös kaikille jäsenille avoimina kokouksina, jolloin jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Johtokunta voi myöntää heille puheoikeuden. Äänioikeutta heillä ei ole.

Johtokunnan kokouksissa päätetään asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Suljetussa äänestyksessä ja henkilövaaleissa ratkaisee arpa, jos äänet ovat menneet tasan.

Johtokunta voi muodostaa keskuudestaan tai yhdistyksen jäsenistä erilaisia toimi- ja valiokuntia sekä kuulla asiantuntijoita.

Koollekutsuminen

Johtokunnan kokoukset kutsutaan koolle, kun johtokunta itse tai puheenjohtaja tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja niin päättää. Mikäli vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää, kokous on pidettävä neljäntoista vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Mikäli em. kokousta ei ole kutsuttu koolle määräajan kuluttua umpeen, varapuheenjohtaja on velvollinen toimittamaan kokouskutsun seitsemän vuorokauden kuluessa. Jos hän ei tätä tee, ne johtokunnan jäsenet, jotka ovat pyynnön esittäneet, voivat kutsua johtokunnan koolle.

Tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1.   Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa yhdistystä koskevat asiat siten, että yhdistyksen ja liiton sääntöjä sekä yhdistyksen kokousten päätöksiä noudatetaan.

2.   Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä esille tulevat asiat.

3.   Toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.

4.   Hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätösten valmistumisesta.

5.   Laatia vuosittain kertomus yhdistyksen toiminnasta.

6.   Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle.

7.   Hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta kuten sääntöjen 4 ja 7 §:issä on määrätty.

8.   Pitää jäsenluetteloa.

9.   Toimittaa yhdistyksen toimintasuunnitelma talousarvioineen, toimintakertomus tilikertomuksineen, yhdistyksen kokousten pöytäkirjat ja yhtiökohtaiset työehto- ja palkkasopimukset liiton toimistoon kuukauden kuluessa kokouksesta tai sopimusten hyväksymisestä.

10. Pitää yhteyttä liiton toimistoon ja ilmoittaa sille yhdistyksen kokouksista sekä tärkeimmistä tilaisuuksista, joihin liiton hallituksen nimeämille edustajille on varattava tilaisuus läsnäoloon.

11. Panna toimeen liiton päättävien ja hallintoelinten tekemät päätökset.

12. Antaa jäsenille ja liitolle tietoja jäsenten palkkaukseen ja muihin työolosuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

13. Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja valita johtokunnasta tai ulkopuolelta sihteeri, rahastonhoitaja ym. toimihenkilöt.

14. Hoitaa muitakin asioita, jotka näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle.

 

10 § Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

11 § Tilintarkastus

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmis toiminnantarkastajille esitettäväksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Lausunto on liitettävä kokousasiapapereihin.

 

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan yhdistyksen varsinaisen tai ylimääräisen kokouksen päätöksellä tehdä muutoksia, jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sitä kannattaa. Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa erikseen mainittava ja muutosehdotus on alistettava liiton hallituksen hyväksyttäväksi.

 

13 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautumiseen vaaditaan kahden, vähintään kolmenkymmenen päivän väliajoin pidettävän, kokouksen yhtäpitävä päätös. Toisen kokouksen on oltava vuosikokous. Kummassakin kokouksessa on päätöksen puolesta annettava vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautumisesta on mainittava kokouskutsussa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen jäljelle jääneet varat on annettava liitolle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi.

 

14 § Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.